Jezična mapa

Jezična mapa je dokument Vijeća Europe, a izradile su je europske institucije EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) i ALTE (The Association of Language Testers in Europe) s ciljem usvajanja zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika.
Spomenuti standardi temelje se na preporukama Vijeća Europe u području učenja stranih jezika, a definirani su u “Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike” (CEF - Common European Framework of Reference for Languages).
U tom smislu interesantna je obrazovnim institucijama koje je mogu koristiti za izradu i praćenje izvedbe obrazovnih programa, za motiviranje i vrednovanje znanja korisnika, ali i stručnjacima koji se bave upravljanjem ljudskim potencijalima u tvrtkama, državnim i javnim institucijama te uredima za zapošljavanje. Mapa je dokument koji poslodavcima daje uvid u jezičnu kompetenciju osobe koju žele zaposliti, a služi i za definiranje jezičnih vještina potrebnih za određeno radno mjesto kako bi se tome prilagodilo daljnje usavršavanje zaposlenika.
Naša škola je prilagodila svoje programe i stupnjeve preporukama Vijeća Europe navedenim u Europskoj jezičnoj mapi - 'Common European framework of reference for languages' (A1-C2). Mapu čine tri dijela - Jezična biografija, Dosje i Jezična putovnica i predstavlja svojevrsni katalog znanja koji omogućuje svakom korisniku praćenje vlastitog napretka u učenju stranog jezika, evidentiranje podataka o jezicima koje govori, postignutog stupnja u učenju jezika te uspoređivanje vještina komunikacije na različitim jezicima. Mapa definira stupnjeve jezične kompetencije na način koji omogućuje određivanje postojećeg znanja, planiranje učenja i praćenje napredovanja učenika tijekom cijelog života.